Start typing and press Enter to search

Secretarissen bezwaarschriftencommissie

Reageren tot25-11-2019
OrganisatieGemeente Midden-Groningen
Standplaats
Startdatum01-01-2020
Einddatum01-01-2022
RegioGroningen
Aantal uur0
Max Tarief800
Min Tarief0

Opdrachtomschrijving

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad van de gemeente Midden-Groningen hebben een commissie ter voorbereiding van de beslissingen op bezwaren tegen besluiten van deze organen ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie kamers, namelijk de sociale, algemene en personele kamer. De commissie wordt ondersteund door interne secretarissen, zijnde medewerkers van de gemeente.

De gemeente Midden-Groningen is op zoek naar een partij die het secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften kan ondersteunen. Onze behoefte bestaat enerzijds uit het voorbereiden en bijwonen van een hoorzitting en/of het uitwerken van de adviezen in het geval van ziekte of piekdrukte en anderzijds uit het kunnen inschakelen van een vraagbaak voor de secretarissen/juridisch adviseurs van de gemeente. Een voorwaarde is ook dat de partij aan kennisdeling doet.

De hoorzittingen worden voor de sociale kamer drie keer in de maand gehouden op de donderdagmiddag vanaf 13 uur (vanaf 12:45 uur voorbespreking) en voor de algemene kamer 2 keer per maand op de donderdagavond vanaf 19 uur (vanaf 18:45 uur voorbespreking). Voor de personele kamer zal naar gelang een hoorzitting worden gehouden, ivm de invoering van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) zal het bezwaarproces in de toekomst anders worden ingericht.

Gezien het feit dat wij behoefte hebben aan ondersteuning van het secretariaat van de commissie in het geval van ziekte of piekdrukte, betekent dit dat de partij ad hoc een secretaris ter beschikking moet kunnen stellen. Een voorwaarde is dat de partij meerdere secretarissen (2 of 3) tot haar beschikking heeft (achtervang) om er voor te zorgen dat de continuïteit van de hoorzittingen te allen tijde geborgd blijft. In verband met de aanrijtijd is het wenselijk dat de secretarissen niet te ver van Hoogezand af wonen (maximaal 100 kilometer).

Werkzaamheden:

Het vervullen van de ondersteunende secretariaatsfunctie van de commissie omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden:

Algemeen

– het voeren van tussentijds overleg met de commissie (in het bijzonder met de voorzitter) en de opdrachtgever.

Onderzoek

– bestuderen van het dossier en algemene (voor)informatie

– evt. plegen van nader overleg met functionele afdeling

– evt. plegen van nader overleg met bezwaarmaker/gemachtigde

– plegen nader overleg met commissie en, zo nodig, opvragen nadere stukken

– vaststellen juridisch kader

– evt. jurisprudentieonderzoek

Verslaglegging:

– aanwezigheid bij de hoorzitting

– indien nodig het uitwerken van het hoorverslag (dit is niet meer standaard)

Opstellen advies:

– evt. nader (jurisprudentie)onderzoek (na hoorzitting) met correspondentie aan belanghebbende

– opstellen conceptadvies

– verzending advies aan de interne secretaris (interne secretaris  zendt conceptadvies door aan commissie)

– evt. aanpassen van advies (inhoudelijke aanpassingen)

Ook is het mogelijk dat de interne secretarissen van de gemeente M-G zelf de hoorzitting bijwonen en dat de partij wordt ingeschakeld om het advies uit te werken.

Werkzaamheden die niet binnen de opdracht vallen en worden uitgevoerd door het secretariaat van de gemeente:

– registratie bezwaar en inlichten vakafdeling

– dossiervorming

– toetsen ontvankelijkheid

– sturen ontvangstbevestiging

– organiseren hoorzitting

– versturen uitnodiging hoorzitting

– doorsturen van conceptadvies naar commissie

– advies definitief maken (m.u.v. inhoudelijke aanpassingen)

– versturen van advies naar bezwaarmaker/gemachtigde en college
– overig formeel briefverkeer

Inschrijving prijs
Bij het onderdeel prijsstelling verwachten we dat u een totaal tarief opgeeft per behandeld bezwaarschrift, er van uitgaande dat de secretaris ook bij de zaak aanwezig is. Het uitwerken van het hoorverslag neemt u niet mee in het tarief.
In de overeenkomst zal ook een tarief worden vastgelegd voor het uitwerken van het behandelen van een bezwaarschrift waarbij de secretaris niet aanwezig is geweest bij de zitting. Dit tarief zal in redelijke verhouding moeten zijn met het geoffreerde tarief.

Kandidaatomschrijving

Gemeente Midden-Groningen is op zoek naar resultaatgerichte en pragmatische secretarissen. De secretarissen dienen daarnaast aan de volgende eisen te voldoen:

– afgeronde WO-opleiding Rechten of HBO rechten;

– kennis en ervaring van het algemeen bestuursrecht;

– kennis en ervaring van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet

 gemeentelijke schuldhulpverlening, omgevingsrecht, Wob, ambtenarenrecht (CAR/UWO etc.);

– minimaal 2 jaar ervaring in de rol van secretaris van bezwaarschriftencommissie

– goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Gespreksplanning

Week 49

Toelichting op rooster

Ongeveer 12 zaken per jaar sociale kamer en incidenteel personele- en algemene kamer.
De zittingen vinden plaats op donderdagmiddag of -avond.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79000000-4 – Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Eisen

Achtervang secretaris bezwaarschriftencommissie

Beschikbaarheid op donderdag (middag en avond) van minimaal 2 ervaren secretarissen bezwaarschriftencommissie.

Adhoc inzetbaarheid

Een aanvraag voor inzet van een secretaris op donderdag voor 9.30 uur kan door de partij worden ingevuld.

Kennis

Kandidaat beschikt over kennis en ervaring met algemeen bestuursrecht, dit moet aantoonbaar zijn met het cv.

Ervaring

Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in de rol van secretaris van bezwaarschriftencommissie, aantoonbaar met cv.

Gevraagde documenten

Aanleveren bij offerte

  • Kopie diploma WO Rechten of HBO Rechten

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Kennis en ervaring specifieke wetgeving

Kennis en ervaring van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, omgevingsrecht en Wob

  • Kennis en ervaring Participatiewet, WMO, Omgevingsrecht en Ambtenarenrecht (15 %)
  • Kennis en ervaring op alle bovengenoemde (25 %)

Weging: 25 %

Aantal jaren ervaring als secretaris bezwaarschriftencommissie

Aangezien het van belang is dat de secretaris zonder veel voorbereiding een zitting moet kunnen draaien en/of een advies moet kunnen uitwerken is ervaring belangrijk.

  • 3 tot 4 jaar (20 %)
  • 4 jaar of meer (25 %)

Weging: 25 %

Sollicitatiegesprek

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

– Communicatieve vaardigheden
– Samenwerken en afstemming; commissieleden, voorzitter, vakafdeling, secretarissen
– Resultaatgerichtheid
– Pragmatische aanpak (casus)

Weging: 25 %

Reageer Direct

LET OP: Freep bemiddelt alleen zzp'ers


Heb je een vraag?
Bellen mag ook...

+31851304283

Freep.nl

Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen

E-Mail: help@freep.nl

Elke dag nieuwe interim opdrachten in je mailbox?

Interesse in deze opdracht?

reageer direct